Semalt: Oflayn ulanmak üçin web sahypasyny saklamak isleýärsiňizmi? Işiňizi ýeňilleşdirmek üçin ajaýyp gurallar

Web sahypa, tekst, wideo we şekil görnüşinde hödürlenýän maglumatlardan durýar we has gowy ulanyjy tejribesi üçin köplenç beýleki web sahypalary bilen baglanyşdyrylýar. XHTML we HTML ýaly tekst esasly dilleriň kömegi bilen gurlup, botlar we örümçiler däl-de, ahyrky ulanyjylar üçin niýetlenendir. Käwagt oflayn ulanmak üçin web sahypasyny ýatda saklamaly bolýarys we adaty gural bilen dogry göçürip alyp bilmeris. Aşakdaky gurallar, awtonom ulanyş üçin web sahypasyny göçürip almagy ýa-da ýatda saklamagy aňsatlaşdyrýar.

1. Cyotek WebCopy

Cyotek WebCopy-nyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, täze web diagrammalaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Bu gural bilen döredijiler, programmistler we erkin işleýänler bölekleýin ýa-da tutuş saýtlary kompýuter ulgamlaryna aňsatlyk bilen tygşytlap bilerler. Göçürilen maglumatlaryň umumy göwrümi brauzeriňiziň sag burçunda görkezilýär we Cyotek WebCopy birnäçe gezek basmak bilen meseleleriňizi ýerine ýetirmäge kömek edýär.

2. HTTrack

HTTrack, awtonom ulanmak üçin bölekleýin ýa-da tutuş web sahypasyny göçürip almaga mümkinçilik berýär. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bolan meşhur we ygtybarly hyzmat. Ulanmak aňsat, diňe sazlamalaryny sazlamaly we birnäçe ýönekeý ädim ätmeli. Şeýle hem, olardan maglumat almak islemeýän bolsaňyz, birnäçe baglanyşygy aýryp bilersiňiz. Bu gural programmistler, işläp düzüjiler we web ussatlary üçin amatly we dürli web resminamalaryny aňsatlyk bilen ýatda saklamaga kömek edýär.

3. Getleft

HTTrack ýaly, Getleft hem web sahypasyny awtonom ulanmak üçin tygşytlamak üçin häzirki zaman we giňişleýin guraldyr. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we dürli interaktiw aýratynlyklara we wariantlara eýe. Göçürip alanyňyzdan soň, mazmunyny kompýuteriňize ýazdyrmak üçin URL-ni girizmeli bolarsyňyz. Web mazmunyny Getleft-iň maglumatlar bazasyna ýazdyryp ýa-da awtonom ulanmak üçin derrew gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz.

4. OneNote we EverNote

EverNote we OneNote, depderçeleriňizde we ykjam enjamlaryňyzda web mazmunyny tygşytlamak üçin iki täsirli guraldyr. Belli bir web gysgyçlary ýa-da giňeltmeler bilen üpjün edýär we size bütin sahypany awtonom ulanmak üçin ýazdyrmaga ýa-da göçürip almaga mümkinçilik berýär. Web sahypalaryny OneNote we EverNote ulanyp, PDF faýl görnüşinde ýazdyryp bilersiňiz.

5. PageNest

“PageNest” -iň “Getleft” we “HTTrack” -a meňzeş aýratynlyklary bar. Web sahypasynyň URL-sini girizmeli we mazmunyny bölekleýin ýa-da dolulygyna göçürip almaly. Internetdäki iň oňat we ygtybarly gurallaryň biridir. “PageNest” -iň kömegi bilen wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap, gaty diskiňize isleýşiňiz ýaly göçürip alyp bilersiňiz.

6. Wikipediýa zyňyndylary

Beýleki gurallar ýaly, Wikipediýa zyňyndylary bölekleýin ýa-da tutuş sahypany awtonom ulanmak üçin göçürip alyp bolýar. Wikipediýa ulanyjylaryndan mazmuny göçürip almak üçin adaty programmalary ulanmagyny soramaýar. Munuň ýerine Wikipedia Dumps ulanyp, maglumatlary XML we CSV formatlarynda göçürip alyp bilerler.

mass gmail